Кітапхана туралы

Кітапхана мамандары


Аты-жөні: Озбекова Аманкул Андабаевна

Ф.И.О: Озбекова Аманкул Андабаевна

Name: Ozbekova Amankul Andabaevna

Туған жылы: 02.08.1955 ж.

Дата рождения02.08.1955 г.

Date of birth: 02.08.1955 y.

Білімі: Жоғары

ОбразованиеВысшее

Education: Higher

ВУЗКазахский женский педагогический институт

Institute: Kazakh women's pedagogical Institute

Мамандығы:  Кітапханатану және библиография

Специальность: Библиотековедениe и библиография

Speciality: Library science and bibliography

Университеттегі қызметі: Ақпараттық-кітапханалық орталық директоры

Должность в университете: Директор информационно-библиотечного центра

Position in the University: Director of information library center

жұмыс тел: 50-13-55

моб. тел: 8702-722-20-78

Электронды почта:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  Аты-жөні: Амангелдиева Арайлым Тилеубаевна

  Ф. И. О: Амангелдиева Арайлым Тилеубаевна

  Name: Amangeldieva Arailum Tileybaevna

  Туған жылы: 02.04.1993 ж.

  Дата рождения: 02.04.1993 г.

  Date of birth: 02.04.1993 y.

  Білімі: Жоғары

Образование: Высшее

Education: Higher

ВУЗ: Таразский государственный педагогический университет

Institute: Taraz State Pedagogical University

Мамандығы:  Қазақ тілі мен әдебиеті

Специальность: Казахский язык и литература

Speciality: Kazakh language and literature

Университеттегі қызметі: Кітап қорын толықтыру және каталогтарды ұйымдастыру секторының жетекшісі

Должность в университете: Заведующая сектором пополнения книжного фонда и организации каталога

Position in the University: Head of the sector of book fund replenishment and catalog organization

моб. тел: 8747-191-18-50

Электронды почта:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   Аты-жөні: Джаимбаева Дариха Тураровна

  Ф. И. О:  Джаимбаева Дариха Тураровна

  Name: Dzhaimbaeva Dariha Turarovna

  Туған жылы: 13.09.1970 ж.

  Дата рождения: 13.09.1970 ж.

  Date of birth: 13.09.1970 y.

  Білімі: Жоғары

Образование: Высшее

Education: Higher

ВУЗ: Бишкекский Государственный университет языков и гуманитарных наук 

Institute: Bishkek State University of  Languages and Humanities

Мамандығы: Орыс тілі және әдебиеті

Специальность: Русский язык и литература 

Speciality: Russian language and literature

Университеттегі қызметі: Кітапханашы

Должность в университете: Библиотекарь

Position in the University: Librarian

моб. тел: 8-778-988-06-27

Электронды почта:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   Аты-жөні: Үмбетова Эльзира Әділетқызы

  Ф. И. О: Умбетова Эльзира Адлетовна

  Name: Umbetova Elzira Adletovna                    

  Туған жылы: 09.01.1996 ж.

  Дата рождения: 09.01.1996 г.

  Date of birth: 09.01.1996 y.

  Білімі: Жоғары

Образование: Высшее

Education: Higher

ВУЗ: Таразский государственный университет им. М.Х.Дулати

Institute: Taraz State University named after M.Kh.Dulati

Мамандығы: Азық-түлік өнімдері технологиясы

Специальность: Технология пищевых продуктов

Speciality: Technology of food products

Университеттегіқызметі: Кітапханашы

ДолжностьвуниверситетеБиблиотекарь

Position in the University: Librarian

моб. тел: 8-776-632-11-80

Электронды почта:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   Аты-жөні: Маймышева Сандуғаш Дауылбаевна

   Ф. И. О: Маймышева Сандугаш Дауылбаевна

   Name: Maimysheva  Sandugash Daulbaevna

   Туған жылы25.11.1982 ж.

   Дата рождения: 25.11.1982 г .

   Dateofbirth: 25.11.1982 y.

   Білімі: Жоғары

Образование: Высшее

Education: Higher

ВУЗ: Таразский государственный университет

Institute: TarazStateUniversitynamedafterM.Kh.Dulati

Мамандығы: Қазақ тілі мен әдебиеті

Специальность: Казахский язык и литература

Speciality: Kazakh language and literature

Университеттегі қызметі: Кітапханашы

Должность в университетеБиблиотекарь

Position in the University: Librarian

моб. тел: 8-771-158-91-32

Электронды почта: Sandugash.majmysheva This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   Аты-жөні: Мадимарова Ботагөз Сұрапбергеновна

   Ф. И. О: Мадимарова Ботагоз Сурапбергеновна

   Name: Madimarova Botagoz Surapbergenovna

   Туған жылы28.05.1978 ж.

   Дата рождения28.05.1978 г.

   Date of birth: 28.05.1978 y.

   Білімі: Жоғары

ОбразованиеВысшее

Education: Higher

ВУЗ:  Таразский государственный университет

Institute: Taraz State University

Мамандығы:  Тамақ өндірісінің технологы

Специальность: Технолог пищевых продуктов

Speciality: Food Technologist

Университеттегі қызметі:  Кітапханашы

Должность в университетеБиблиотекарь 
Position in the University: Librarian

моб. тел: 8-776-602-72-44

Электронды почта:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   Аты-жөні: Күзембаева  Балшекер Бейбітовна

   Ф. И. О: Кузембаева  Балшекер Бейбитовна

   Name: Kuzembaeva Balsheker Beibitovna

   Туған жылы: 05.02.1966 ж.

   Дата рождения05.02.1966 г.

   Date of birth: 05.02.1966 y.

   Білімі: Орта-кәсіптік

Образование: Среднее специальное

Education:  Medium special

ВУЗ:  Джамбулский учетно-статистический техникум

Institute: Jambul Accounting and Statistical College

Мамандығы:  Есепші

Специальность: Бухгалтер

Speciality: Accountant

Университеттегі қызметі:  Кітапханашы

Должность в университете: Библиотекарь 
Position in the University: Librarian 

моб. тел8-707-850-13-86

Электронды почта:  kuzembaeva This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Қосымша ақпарат